Hệ thống âm thanh tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh tại: Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Địa chỉ: Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh