Hệ thống âm thanh nhà thờ: Đền thánh Vinh Sơn

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA tư vấn và thiết kế âm thanh nhà thờ: Nhà thờ Đền thánh Vinh Sơn

Địa chỉ: 525/73B, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống âm thanh:

  • TOA PC-2268
  • TOA PC-668R
  • TOA F-2000WT
  • TOA VM-2240 ER
  • TOA A-2240 H
  • TOA RM-200M
  • TOA WT-5810 F01
  • TOA WM-5225 F01