Lắp đặt hệ thống phòng họp, hội thảo tại : Thành ủy. Hội Đồng Nhân – TP. Thanh Hóa

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Thành ủy. Hội Đồng Nhân – TP. Thanh Hóa

Hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-780