Khảo sát nâng cấp hệ thống âm thanh công ty Vinacontrol HCM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Khảo sát nâng cấp hệ thống âm thanh công ty Vinacontrol HCM

Hình ảnh thực tế :